ห้องเรียนออนไลน์ – ระดับอนุบาล

เรื่อง 2.1 หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา
3 หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา 23 พ.ค. 62
4 หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา 24 พ.ค. 62
5 หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา 27 พ.ค. 62
เรื่อง 3.1 หน่วยที่ ๓ เรื่องตัวเรา
1 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา 28 พ.ค. 62
2 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา 29 พ.ค. 62
3 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา 30 พ.ค. 62
4 หน่วยที่ ๓ ตัวเรา 31 พ.ค. 62
เรื่อง 4.1 หน่วยที่ ๔ หนูทำได้
1 หน่วยที่ ๔ หนูทำได้ (1) (4 มิ.ย. 62)
2 หน่วยที่ ๔ หนูทำได้ (2) (5 มิ.ย. 62)
3 หน่วยที่ ๔ หนูทำได้ (3) (6 มิ.ย. 62)
4 หน่วยที่ ๔ หนูทำได้ (4) (7 มิ.ย. 62)
5 หน่วยที่ ๔ หนูทำได้ (5) (10 มิ.ย. 62)
เรื่อง 5.1 หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข
1 หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข (1) (11 มิ.ย.62)
2 หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข (2) (12 มิ.ย.62)
3 หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข (3) (13 มิ.ย.62)
4 หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข (4) (14 มิ.ย.62)
5 หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข (5) (17 มิ.ย.62)
เรื่อง 6.1 หน่วยที่ ๖ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์
1 หน่วยที่ ๖ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (1) (18 มิ.ย.62)
2 หน่วยที่ ๖ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (2) (19 มิ.ย.62)
3 หน่วยที่ ๖ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (3) (20 มิ.ย.62)
4 หน่วยที่ ๖ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (4) (21 มิ.ย.62)
5 หน่วยที่ ๖ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (5) (24 มิ.ย.62)
เรื่อง 7.1 หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน
1 หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน (1) (25 มิ.ย.62)
2 หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน (2) (26 มิ.ย.62)
3 หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน (3) (27 มิ.ย.62)
4 หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน (4) (28 มิ.ย.62)
5 หน่วยที่ ๗ ฤดูฝน (5) (1 ก.ค.62)
เรื่อง 8.1 หน่วยที่ ๘ เรื่องข้าว
1 หน่วยที่ ๘ ข้าว (1) (2 ก.ค.62)
2 หน่วยที่ ๘ ข้าว (2) (3 ก.ค.62)
3 หน่วยที่ ๘ ข้าว (3) (4 ก.ค.62)
4 หน่วยที่ ๘ ข้าว (4) (5 ก.ค.62)
5 หน่วยที่ ๘ ข้าว (5) (8 ก.ค.62)
เรื่อง 9.1 หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน
1 หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน (1) (9 ก.ค.62)
2 หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน (2) (10 ก.ค.62)
3 หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน (3) (11 ก.ค.62)
4 หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน (4) (12 ก.ค.62)
5 หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน (5) (15 ก.ค.62)
เรื่อง 10.1 หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
1 หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (1) (18 ก.ค.62)
2 หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (2) (19 ก.ค.62)
3 หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (3) (22 ก.ค.62)
4 หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (4) (23 ก.ค.62)
5 หน่วยที่ ๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5) (24 ก.ค.62)
เรื่อง 11.1 หน่วยที่ ๑๑ วันแม่
1 หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ (1) (25 ก.ค.62)
2 หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ (2) (26 ก.ค.62)
3 หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ (3) (30 ก.ค.62)
4 หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ (4) (31 ก.ค.62)
5 หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ (5) (1 ส.ค.62)
เรื่อง 12.1 หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย
1 หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย (1) (2 ส.ค.62)
2 หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย (2) (5 ส.ค.62)
3 หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย (3) (6 ส.ค.62)
4 หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย (4) (7 ส.ค.62)
5 หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย (5) (8 ส.ค.62)
เรื่อง 13.1 หน่วยที่ ๑๓ ของเล่นของใช้
1 หน่วยที่ ๑๓ ของเล่นของใช้ (1) (9 ส.ค.62)
2 หน่วยที่ ๑๓ ของเล่นของใช้ (2) (13 ส.ค.62)
3 หน่วยที่ ๑๓ ของเล่นของใช้ (3) (14 ส.ค.62)
4 หน่วยที่ ๑๓ ของเล่นของใช้ (4) (15 ส.ค.62)
5 หน่วยที่ ๑๓ ของเล่นของใช้ (5) (16 ส.ค.62)
เรื่อง 14.1 หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา
1 หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา (1) (19 ส.ค.62)
2 หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา (2) (20 ส.ค.62)
3 หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา (3) (21 ส.ค.62)
4 หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา (4) (22 ส.ค.62)
เรื่อง 15.1 หน่วยที่ ๑๕ ต้นไม้ที่รัก
1 หน่วยที่ ๑๕ ต้นไม้ที่รัก (1) (23 ส.ค.62)
2 หน่วยที่ ๑๕ ต้นไม้ที่รัก (2) (26 ส.ค.62)
3 หน่วยที่ ๑๕ ต้นไม้ที่รัก (3) (27 ส.ค.62)
4 หน่วยที่ ๑๕ ต้นไม้ที่รัก (4) (28 ส.ค.62)
5 หน่วยที่ ๑๕ ต้นไม้ที่รัก (5) (29 ส.ค.62)
เรื่อง 16.1 หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย
1 หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย (1) (30 ส.ค.62)
2 หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย (2) (2 ก.ย.62)
3 หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย (3) (3 ก.ย.62)
4 หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย (4) (4 ก.ย.62)
5 หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย (5) (5 ก.ย.62)
เรื่อง 17.1 หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก
1 หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก (1) (6 ก.ย.62)
2 หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก (2) (9 ก.ย.62)
3 หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก (3) (10 ก.ย.62)
4 หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก (4) (11 ก.ย.62)
5 หน่วยที่ ๑๗ สัตว์น่ารัก (5) (12 ก.ย.62)
เรื่อง 18.1 หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม
1 หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม (1) (13 ก.ย.62)
2 หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม (2) (16 ก.ย.62)
3 หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม (3) (17 ก.ย.62)
4 หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม (4) (18 ก.ย.62)
5 หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม (5) (19 ก.ย.62)