มอบขวัญกำลังใจให้กับ เด็กหญิงอริสา ดังชัยภูมิ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 หญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 9 ปี

S__6635574

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายเอน […]

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ และคณะ มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน

Teal and White Simple Photo Collage Family Newsletter

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร […]