ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก วนที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2465 โดยอยู่ในบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ชื่อว่า โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยานารี โดยมีคุณหญิงอิ่ม  ภูมิพิชัย (อิ่ม  ชาตินันท์) เป็นครูใหญ่ และ   นางสาวบุญช่วย  ตินตะบุตร เป็นครูน้อย
ปัจจุบันสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดห้องเรียนพิเศษ E.M.S.P (English Math Science Program) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 35 คน และห้องเรียนปกติ 40 คน