รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ และคณะ มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน

Teal and White Simple Photo Collage Family Newsletter

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร […]